Vedtekter

VEDTEKTER HOLDEN HYTTEEIERFORENING

§ 1 FORMÅL Holden hytteeierforening har til formål å ivareta hytteeiernes felles interesser, og tilrettelegge og bedre forholdene for disse ved Holden. Foreningen skal arbeide for tilrettelegging av forholdene i naustområdet, med henblikk på trafikk, parkeringsplasser og forhold forøvrig. Foreningen skal videre arbeide for best mulig forståelse og samarbeid mellom medlemmene, og mellom disse og grunneier, kommune og andre.

Årsmøtet kan vedta nærmere retningslinjer for forvaltning, oppfølging og bruk av foreningens eiendom.

§ 2 MEDLEMSSKAP Rett til medlemsskap i foreningen har alle som eier hytte ved Holden, del i sådan eller som arbeider med å bygge hytte ved Holden.

§ 3 MEDLEMMENES PLIKTER. Medlemmene plikter etter evne å ta aktivt del i de gjøremål som foreningen setter i verk, herunder samlet eller gruppevis dugnadsinnsats i tiltak til felles beste. Medlemmene plikter også ved ansvarlig framferd i skog, mark og på vatn å medvirke til vanlig naturvern.

§ 4 MEDLEMSKONTINGENT. Kontingenten som følger kalenderåret, fastsettes av årsmøtet. Endring i kontingenten blir å gjelde fra kommende nyttår. Siste frist for betaling av medlemsavgift inneværende år er 1.juli. Utestående etter denne dato vil bli sendt til inkasso.

§ 5 ÅRSMØTET Ordinært årsmøte holdes i løpet av januar/februar. Medlemmene innkalles via nettsiden med minst 2 ukers varsel. Stemmeberettiget og valgbar på årsmøtet er alle medlemmer som har betalt kontingent. Forslag til saker til behandling på årsmøtet må være innkommet til styret 1 uke før årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre, som består av leder, kasserer og 4 styremedlemmer. Valg av leder og kasserer skal ikke foregå samme år, dvs. at leder og 2 styremedlemmer velges det ene året, og kasserer og 2 styremedlemmer det følgende år.

Årsmøtet skal behandle:
1. Årsmelding
2. Revidert regnskap og budsjett
3. Valg
a) Leder – 2 års funksjonstid
b) Kasserer – 2 års funksjonstid
c) Styremedlemmer – 2 års funksjonstid
d) 2 varamedlemmer til styret – 1 års funksjonstid
e) Revisorer – 2 års funksjonstid
f) Valgnemd med 3 medlemmer
4. Behandling av innkomne klager, forslag eller saker som styret eller noen av foreningens medlemmer ønsker behandlet.

§ 6 STYRET Snarest mulig etter årsmøtet innkaller leder styret til konstituerende møte, som velger nestleder og sekretær. Styremøter innkalles av leder når nødvendig, men kan også innkalles når ett eller flere av de øvrige styremedlemmer forlanger det. Styret skal utføre det arbeid det blir pålagt av årsmøtet og medlemsmøter. Styret har fullmakt til å gjennomføre/ iverksette tiltak til beste for Holden Hytteeierforenings medlemmer. I saker mer omfattende og prinsipiell karakter vurderer styret om det vil være riktig å legge fram saken(e) i ekstraordinært årsmøte. Ved eventuelle avstemninger i styret har leder dobbeltstemme.

§ 7 UTVALG / NEMNDER Utvalg, seksjonsledere og nemnder med spesielle oppdrag kan oppnevnes av årsmøtet, medlemsmøte eller av styret.

§ 8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når 2/3 av de stemmeberettigede krever det. Skriftlig melding sendes styret med underretning om hva som ønskes behandlet. Innkalling skjer på samme måte som for ordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker kravet om møtet gjelder og som er inntatt i innkallingen.

§ 9 MEDLEMSMØTER Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig. Møtene kan bare treffe vedtak i ordinære arbeidssaker og eventuelt velge nemnder / utvalg.

§ 10 VEDTEKTSENDRINGER Endringer av vedtektene kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Forslag om vedtektsendring må sendes skriftlig til styret minst 3 uker før årsmøtet. Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet.

§ 11 OPPLØSNING. Oppløsning av foreningen kan bare bli vedtatt på ordinært årsmøte, med 2/3 flertall av stemmeberettigede medlemmer. Hvis foreningen oppløses skal eventuelle midler nyttes til trivsels- og miljøforbedringer for hytteeierne.

§ 12 IKRAFTTREDEN Disse vedtekter trer i kraft fra 7. mars 1985. Sist endret i Årsmøtet den 28.02.2024.