HØRING – Forslag til retningslinjer for bruk av eiendom

Styret i HHF har i tråd med bestilling fra årsmøtet i foreningen i 2022 utarbeidet et forslag til retningslinjer for bruk av foreningens eiendom på Holden. Følgende ble vedtatt på årsmøtet:

«
Naust:
Bakgrunn: Det er flere som eier naust som står på eiendommen til HHF som ikke er medlemmer. Disse leier gratis tomt av medlemmene i HHF og bidrar ikke til felles utgifter for f.eks. vedlikehold av fellesområdene. For rekkenaustene betaler HHF forsikring på vegne av eiere og krever denne tilbake med andel pr eier av naust i rekke. Ingen betaler for leie av tomt til naust.
Forslag: Det legges fram en orienteringssak til årsmøte med spørsmål om det bør arbeides med å se på en eventuell innføring av leie/feste avtaler til nausteiere som ikke har tinglyst naustrett på HHF sin eiendom. Det bør også sees på en måte for å holde oversikt over eiere og merking av naust.
Vedtak: Årsmøte ønsker at styret skal arbeide med saken og komme opp med forslag til retningslinjer for bruk av eiendommen til HHF. Mange gode innspill fra årsmøte deltagere, viktig å involvere medlemmene i arbeidet.
«


I tiden siden årsmøtet er det utarbeidet en god oversikt over det meste av naust og det er utarbeidet et forslag til retningslinjer for bruk av eiendommen. Forslaget legges med dette ut på høring til alle medlemmer i Holden Hytteeierforening. Alle innspill til retningslinjene sendes pr epost til post@holdenhf.no, høringsfrist settes til 1. november. Styret vil med bakgrunn i innspill som kommer inn legge fram endelig forslag til retningslinjer til årsmøtet i 2024.

Forslag til retningslinjer for bruk av eiendommen