Velkommen til Holden Hytteeierforening

Holden Hytteeierforening organiserer hytteeiere som har hytter i områdene rundt Holden i Steinkjer kommune. På disse nettsidene finnes forhåpentligvis nyttig informasjon både for våre medlemmer og andre interesserte. Sidene inneholder både flotte bilder og historier samt generell informasjon fra styret i foreningen.

Vi ønsker at medlemmene og andre interesserte sender oss gamle og nye bilder fra områdene rundt Holden, gjerne med en kort kommentar eller beskrivelse. Fiskeskrøner, jakthistorier, bærturer og andre ting som kan være av interesse for flere, er vi takknemlige for. Send gjerne en e-post til foreningen. Vi ønsker også tilbakemelding på hva som er bra eller hva som kan gjøres bedre, samt tips om stoff eller ting som er ønskelig at skal komme med på disse sidene. E-post kan sendes til post@holdenhf.no

Avvikling av forsikringsordning rekkenaust

Årsmøtet i Holden Hytteeierforening vedtok 28.02.2024 å avvikle ordningen med forsikring
av rekkenaust gjennom hytteeierforeningen fra hovedforfall 31. august 2024. Fra den dato
blir det opp til hver enkelt nausteier å sørge for forsikring av sin andel i rekkenaustet. Årets innbetaling dekker forsikring fram til hovedforfall.

I forbindelse med etablering av forsikring på andel av rekkenaust i egen regi er følgende informasjon relevant:
Naustene står på eiendom med gnr 725 bnr 241 i Steinkjer kommune (kommune nr 5006).
Her ligger oversikt over bygningsnummer på alle rekkenaustene. 

For mer informasjon om bakgrunn til vedtaket henvises årsmøtereferat og saksdokumenter til årsmøtet som ligger på denne hjemmesiden. 

Dokumenter til årsmøte

Her vil alle dokumenter til årsmøte 2024 publiseres, sakliste vil oppdateres fortløpende med eventuelle innkommede saker.

Sakliste årsmøte 2024

Årsmelding 2023

Resultatregnskap 2023

Balanseregnskap 2023

Revisjonsberetning 2023

Budsjett 2024

Valg

Innkomne saker:
Endring av vedtekter for Holden Hytteeierforening
Retningslinjer for bruk av eiendommen til Holden Hytteeierforening
Avvikling av forsikringsordning for rekkenaust
Endring styrehonorar
Sommerfest
Ferdsel over demning ved overløp Holden

 

Innkalling til årsmøte 2024

Styret i HHF innkaller til årsmøte for 2024, og ønsker nye og gamle medlemmer velkommen.

Møtedato: onsdag 28. februar 2024
Tidspunkt: kl. 18:00
Møtested: Malm Hotell

Sakliste:

 1. Åpning og konstituering (godkjenning av innkalling og sakliste, valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll)
 2. Årsmelding
 3. Revidert regnskap 2023 og budsjett 2024
 4. Valg
 5. Innkomne saker
 6. Avslutning

Forslag til saker til behandling på årsmøtet må være innkommet til styret senest 1 uke før årsmøtet (21. februar).

Saker sendes på e-post til: post@holdenhf.no

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Styret i HHF

HØRING – Forslag til retningslinjer for bruk av eiendom

Styret i HHF har i tråd med bestilling fra årsmøtet i foreningen i 2022 utarbeidet et forslag til retningslinjer for bruk av foreningens eiendom på Holden. Følgende ble vedtatt på årsmøtet:

«
Naust:
Bakgrunn: Det er flere som eier naust som står på eiendommen til HHF som ikke er medlemmer. Disse leier gratis tomt av medlemmene i HHF og bidrar ikke til felles utgifter for f.eks. vedlikehold av fellesområdene. For rekkenaustene betaler HHF forsikring på vegne av eiere og krever denne tilbake med andel pr eier av naust i rekke. Ingen betaler for leie av tomt til naust.
Forslag: Det legges fram en orienteringssak til årsmøte med spørsmål om det bør arbeides med å se på en eventuell innføring av leie/feste avtaler til nausteiere som ikke har tinglyst naustrett på HHF sin eiendom. Det bør også sees på en måte for å holde oversikt over eiere og merking av naust.
Vedtak: Årsmøte ønsker at styret skal arbeide med saken og komme opp med forslag til retningslinjer for bruk av eiendommen til HHF. Mange gode innspill fra årsmøte deltagere, viktig å involvere medlemmene i arbeidet.
«


I tiden siden årsmøtet er det utarbeidet en god oversikt over det meste av naust og det er utarbeidet et forslag til retningslinjer for bruk av eiendommen. Forslaget legges med dette ut på høring til alle medlemmer i Holden Hytteeierforening. Alle innspill til retningslinjene sendes pr epost til post@holdenhf.no, høringsfrist settes til 1. november. Styret vil med bakgrunn i innspill som kommer inn legge fram endelig forslag til retningslinjer til årsmøtet i 2024.

Forslag til retningslinjer for bruk av eiendommen

 

SOMMERTREFF

Lørdag 5. august kl. 13.00 – 16.00,

arrangerer Holden hytteeierforening sommertreff på Røde Kors hytta.

Salg av rømmegrøt m/blings og saft.
Pølser m/brød, lompe.
Kaffe, brus og kaker.                                    

Loddsalg.

Vi tar vipps 😉

 

VELKOMMEN 😊

Dugnad søndag 11.juni

Vi gjennomfører en dugnad med rydding på området til HHF. Ta gjerne med ryddesag de som har.

Styret sørger for bålkaffe og noe attåt.

Velkommen på Dugnad ved Holden søndag 11.juni klokken 14:00 til 16:00.

Innkalling til Årsmøte 2023

Styret i HHF innkaller til årsmøte for 2023, og ønsker nye og gamle medlemmer velkommen.

Møtedato: torsdag 02. mars 2023
Tidspunkt: kl. 18:00
Møtested: Malm Hotell

Sakliste:

 1. Åpning og konstituering (godkjenne innkalling og sakliste, valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll)
 2. Behandle årsmelding
 3. Behandle revidert regnskap og budsjett
 4. Valg
 5. Behandle innkomne saker
 6. Avslutning

Forslag til saker til behandling på årsmøtet må være innkommet til styret 1 uke før årsmøtet (23. februar).

Saker sendes på e-post til: johnole775@outlook.com

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Styret i HHF

Dugnad

Det blir dugnad torsdag 9. juni kl. 17:00 ved parkeringsområdet på Holden. Det blir bål kaffe med enkel servering.
Oppgaver som skal utføres er blant annet:
– Legges nytt tak på bod ved bom.
– Ryddes søppel i strandsone, rundt naust og på parkeringsplassene.