ad Høring av utkast (forslag) til kommunale retningslinjer – behandling av søknader om motorferdsel i Steinkjer kommune.

Styret i Holden Hytteeierforening (HHF) har fra Steinkjer kommune fått oversendt til høring utkast (forslag) til kommunale retningslinjer – behandling av søknader om motorferdsel i Steinkjer kommune.

Styret i HHF ønsker nå at det enkelte medlem i HHF får anledning til å uttale seg (komme med synspunkter/ kommentarer) til styret i denne saken. Fristen for dette er satt til onsdag 12. februar.

Uttalelsen kan sendes til følgende e-postadresse: paul.harald.pedersen@outlook.com .

Styret i HHF har frist til 21. februar  til å uttale seg til saken, og skal behandle saken innen den tid.

NB! Styret er den 4. februar muntlig gjort kjent med at Steinkjer kommune har forlenget fristen fra opprinnelig 14. februar til 21. februar. Saken kan hentes opp via linken til dokumentene nedenfor. I tillegg til at saken er lagt ut på hjemmesiden er den oversendt direkte via e-post til de medlemmer i HHF som styret har e-postadresser til.   

Lenke til dokumenter:

Høring av lokal forskrift og kommunale retningslinjer for motorferdsel

Innkalling til årsmøte 2020

Styret innkaller til årsmøte for 2020 og ønsker nye og gamle medlemmer velkommen.

Møtedato: torsdag 5. mars 2020
Tidspunkt: kl. 19.00
Møtested: Verraparken, Lissalen

Sakliste:

  1. Åpning og konstituering
  2. Årsberetning og regnskap
  3. Valg
  4. Innkommende saker.
  5. Årsmøtet avsluttes.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret innen 26. februar 2020.

Saker sendes på mail: paul.harald.pedersen (at) outlook.com

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Styret i HHF

FYLLING AV MASSE OVER DUK I CA 15M FORLENGELSE AV HHF SIN HOVEDUTKJØRING/ ILANDTAKING AV BÅTER VED HOLDEN

Styret i HHF vedtok den 18. juni å iverksette tiltaket «Fylling og planering av masse over duk i ca. 15m forlengelse av HHF sin hovedutkjøring/ ilandtaking av båter ved Holden». Dette arbeidet ble gjennomført og sluttført onsdag ettermiddag/ kveld den 19. juni. KNE v/Pål Høyem har bidratt med masse og transport av masse + duk for gjennomføring av tiltaket,  

mens Arne Aune i samarbeid med John Oskar Brattsti har planert ut massene oppå duken og grøftet en del i området. Styret retter en stor takk til Pål, Arne og John Oskar for gjennomføringen av arbeidet.

 

Dette betyr at hovedutkjøring-/ ilandtakingsområdet nå kan tas i bruk igjen av hytteeierne ved Holden.  Styret ønsker alle hytteeiere God sommer!   

STOPP I YTTERLIGERE TAPPING AV VATN FRA HOLDEN DENNE SOMMEREN.

Styret i HHF har denne våren vært i dialog med NTE angående de problemer som den særlig lave vannstanden i Holden har skapt for hytteeierne ved Holden.

Problemene har vært og er knyttet til utkjøring og ilandtaking av båter ved dammen. I tillegg har dette vanskeliggjort adkomsten til hyttene for en del hytteeiere.

På bakgrunn av flere samtaler via telefon og skriftlig henvendelse til NTE via e-post den 12. juni, har NTE bekreftet skriftlig via e-post den 13. juni at det ikke blir mer tapping av vatn fra Holden denne sommeren, se vedleggene.

 

Styrets brev: 

Hei.

 

Det vises til styremøte i HHF onsdag 5. juni d.å. og til samtale via telefon mellom Terje Egge i NTE og Paul Harald Pedersen i HHF i den 11. juni d.å. angående vannstanden i Holden i Verran kommune. 

 

I denne samtalen ble det opplyst av Terje Egge at det ikke vil bli gjennomført mer tapping av vatn fra Holden denne sommeren. Vannstanden i Holden vil derfor øke fra nå av og videre utover sommeren og mot høsten.

Dette under forutsetning av at det ikke oppstår helt spesielle ekstraordinære forhold som nødvendiggjør tapping.

 

Styret i HHF ber om en skriftlig bekreftelse på dette, gjerne via e-post så snart som mulig.   

 

I tillegg vises det til tidligere samtaler angående samme tema via telefon mellom Terje Egge og Paul Harald Pedersen den 30. april d.å. og 29. mai d.å.

 

Det vises utover dette ellers til dialogmøte mellom representanter for NTE og styret i Holden Hytteeierforening den 23. januar 2015, hvor styret i HHF foreslo at: 

«NTE og Holden Hytteeierforening burde inngå et samarbeid, for om mulig etablere en samarbeidsavtale mellom NTE og Holden Hytteeierforening (HHF),

for «kjøring» av «Hørdin» i de viktigste perioder for hytteeiernes bruk av «Hørdin» med omkringliggende områder (vinterferien, påska og sommerperioden)».

 

Styret i HHF ønsker å komme tilbake til en slik mer formell skriftlig samarbeidsavtale for «kjøring» av vannstanden i Holden på et senere tidspunkt.

 

 

Med vennlig hilsen

For styret i HHF

Paul Harald Pedersen                                                                                                    Leder                                                                                         

Bjørn Larsen                                                                                                                  sekretær

 

 

Svar fra NTE:

Hei!

 

NTE Energi bekrefter at vi per i dag ikke planlegger tapping fra Holden sommeren 2019. Vi tar forbehold om at denne tappestrategien vil kunne endres hvis sommeren skulle vise seg å bli svært nedbørsrik. Vi gjør også oppmerksom på at det kan oppstå situasjoner der vi av hensyn til f.eks forsyningssikkerheten i området kan bli nødt til å produsere kraft i Brattingfoss og Follafoss kraftstasjoner.

 

Vi ønsker alle hytteeiere ved Holden en riktig god sommer!

 

Med vennlig hilsen

 

Jo Langøygard | Avd.sjef Kraftmarked
NTE Energi AS 

nte.no | facebook | linkedin | instagram

 

Betaling i bom:

Til info:

BETALINGSFRIST 01.02.2020

Medlemskontingent, forsikring av rekke naust og ekstra parkeringskort er lagt inn for betaling i bom fra 01.01.2020.

Priser 2020:

Medlemskontingent kr. 750,- (inkl. 1 parkeringskort/bom kort)

Forsikring rekke naust kr. 325,-

Tillegg for ekstra parkeringskort/bom kort kr. 150,- pr.stk. pr.år

(Ellers fåes det kjøpt flere bom kort ved å ta kontakt med kasserer.

Engangs kostnad pr. bom kort er kr. 200,-)

 

Holden Hytteeierforening

v/styret